Monday, 21 January 2013

҉YOUR-MAILS GROUP ҉ High Tech Robbery - ഹൈ ടെക് കവര്‍ച്ച


'ææÙ濵í" ØáøfæÏÞøáAßÏ ÕàGßW çÎÞ×â; ¦Á¢Ìø µÞV ©ZæMæ¿ ÄGßæÏ¿áJá
ØbL¢ çÜ~µX


ÄßøáÕÈLÉáø¢ È·øJßW ÎáG¿ÏßW 'ææÙ濵í" ØáøfÞ Ø¼í¼àµøÃBZ ²øáAßÏ ÕàGßWÈßKí ¦Á¢ÌøµÞV ©ZæMæ¿ 30 Üf¢ øâÉÏáæ¿ ÕX µÕV‚ È¿JßÏÏÞZ. ÕàGßæÜ Èßøàfà µcÞÎùÏßW ÉÄßE ºßdÄÎÞÃßÄí. §ÏÞæ{Aáùß‚áU ÕßÕøÎùßÏßAÞX 9497996991, 9497987005 ®Kà ÈOùáµ{ßW ÌtæM¿ÞX æÉÞÜàØí ¥ÍcV@ßAáKá.
   1 of 2 
  Next
 
ÄßøáÕÈLÉáø¢D È·øÙãÆÏJßW ùßçÎÞGí µYçd¿ÞZ ç·xí, ÌáUxí dÉâËí ·ïÞØí, Èßøàfà µcÞÎùµZ ®KßÕÏáæ¿ ØÙÞÏçJÞæ¿ ÕX ØáøfÞ µÕº¢ ÄàVJßøáK ÕàGßW ÈßKá èÙ濵í øàÄßÏßW ÕX µÕV‚. ÕßçÆÖ ÎÜÏÞ{ßÏÞÏ çÕÃáç·ÞÉÞÜX ÈÞÏøáæ¿ ÎøMÞÜ¢êÎáG¿ çùÞÁßæÜ Õß×íÃá ÍÕÈßW ÈßKí §KæÜ ÉáÜVæ‚ÏÞÃí 28 Üf¢ øâÉÏáæ¿ ¦Á¢Ìø µÞV ¥¿A¢ 30 Üf¢ øâÉÏáæ¿ ØÞÇÈBZ  µÕVKÄí. 

Õà¿ßæa ÎáXÕÖæJ ºáÕøßW ØíÅÞÉß‚ßøáK ÌáUxí dÉâËí ±ÞØí §{Aß ÎÞxß ¥µJá µ¿K çÎÞ×í¿ÞÕí ÄÞçAÞW Ø¢¸¿ßMß‚á ùßçÎÞGí Ø¢ÕßÇÞÈÎáU ç·xí ÄáùAáµÏÞÏßøáKá. ÈLXçµÞæG ÕàGßW   µVÃÞ¿µ ù¼ßØíçd¿×ÈáU çÎÞ×í¿ß‚ µÞùßæÜJßÏ §ÏÞZ §Äí §Õßæ¿ ©çÉfß‚ÞÃí ¦Á¢Ìø µÞùßW µ¿KÄí. çÎÞ×í¿ÞÕßæa ºßdÄ¢ µcÞÎùÏßW ÉÄßEßGáIí. ®ˆÞ ØáøfÞ Ø¢ÕßÇÞÈçJ޿ᢠÉÃß µÝßMß‚ ÕàGßW §JøJßW ÕX µÕV‚ È¿KÄá æÉÞÜàØßæÈÏᢠæ¾Gß‚á. 

æµ®W 01 Ìß¼ß 29 ®K ù¼ßØíçd¿×X ÈOùáU µÞùßÈá ÉáùæÎ ²øá Üf¢ øâÉ ÕßÜ ÕøáK ÜÞÉí ç¿ÞMí, ¥øÜfJßçÜæù ÕßÜÕøáK øIá æÎÞèÌW çËÞÃáµZ, ε{áæ¿ ØVGßËßAxáµ{ᢠØbVà çÎÞÄßøÕᢠ¥¿BßÏ ÌÞ·í, øIá µÞùáµ{áæ¿Ïá¢, ÕàGßæÜ ØµÜ Îáùßµ{áæ¿Ïᢠç·xßæaÏᢠÄÞçAÞÜáµZ, 2000 øâÉ ®KßÕÏÞÃá çÎÞ×í¿ß‚Äí. çÕÃáç·ÞÉÞÜX ÈÞÏøᢠÍÞøcÏᢠε{ᢠØçÙÞÆøæa ε{ᢠÕàGßÜáIÞÏßøáKá. 

æÎÁßAW ÕßÆcÞV@ßÈßÏÞÏ ÎµZ ÉáÜVæ‚ ²Ká Õæø ÜÞÉíç¿ÞMí ©ÉçÏÞ·ß‚ßøáKá. ¥ÄßÈÞW ¥ÄßÈá çÖ×ÎÞÃá µÕV‚ È¿KæÄKá ÕcµíÄÎÞÏß. Õà¿ßæa ÎáXÕÖæJ ºáÕøßæÜ ÌáUxí dÉâËí ±ÞØí §{Aß ÎÞxßÏßøáKá. Îxá ºáÕøáµ{ßW ¸¿ßMß‚ßøáK §çÄ ±ÞØáµZ ÎâKá ØíÅÜJí §{ßAßÎÞxÞX dÖÎß‚ßøáKá. ÕÞÄßW ÄáùKÞW ¥ÜÞ¢ çµZAáK Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ©IÞÏßøáKá. ®KÞW ±ÞØáµZ æÕùá¢ Ä¿ß ùàMùáµ{ßW Éß¿ßMß‚ßøáKÄßÈÞW §Äí §{AßÎÞxÞX ®{áMÎÞÏß. 

¼ÈÞÜÏíAí §øáOá d·ßˆá¢ §ˆÞÏßøáKá.  çÎÞ×â çÉÞÏ ¦Á¢Ìø µÞV ³¿ßAÞX dÉçÄcµ èÕÆ·íÇc¢ çÕÃæÎKᢠµOÈß ¼àÕÈAÞV ¥Äá ÄÈßAᢠεÈᢠèdÁÕVAᢠÎÞdÄÎÞÃá ÉÀßMß‚ßGáUæÄKᢠçÕÃáç·ÞÉÞÜX ÈÞÏV ÉùEá. §ÄßW ¼ßÉߦV®Øí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ©UÄßÈÞW ©¿X µæIJÞX µÝßÏáæÎKÞÃá æÉÞÜàØí µøáÄáKÄí. Õà¿ßÈá ºáxáÎÞÏß Øí@ÞÉß‚ßøáK ¦ùá Èßøàfà µcÞÎùµ{ßW øæIH¢ ĵVJßøáKá. 

ÎxáUÕÏßW  çÎÞ×í¿ÞÕßæa ºßdÄ¢ ÉÄßEßGáIí. µÕV‚ È¿JßÏÄí ²KßÜÇßµ¢ çÉV çºVKÞæÃKá Ø¢ÖÏÎáæICßÜᢠØí@ßøàµøß‚ßGßÜï. çÉøâVA¿ Øß° dÉÄÞÉæa çÈÄãÄbJßÜáU Ø¢¸ÎÞÃá çµØí ¥çÈb×ßAáKÄí. çÁÞ·í ØíµbÞÁᢠÕßøÜ¿ÏÞ{ ÕßÆ·íÇøᢠØíÅÜæJJß ÉøßçÖÞÇÈ È¿Jß.  

-- 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "your-mails" group.
To post to this group, send email to your-mails@googlegroups.com.
 
 

No comments:

Post a Comment