Saturday, 13 April 2013

҉YOUR-MAILS GROUP ҉ Vishu - എല്ലാവര്ക്കും വിഷു ആശംസകള് നേരുന്നു

കൈനീട്ടത്തിന്റെ തനിമയും, ഐശ്വര്യത്തിന്റെ മഹിമയും , കണിക്കൊന്നയുടെ പൂക്കളവും, പൂത്തിരിയുടെ നിറ ശോഭയുമായി ഒരു വിഷു കൂടി വരവായി 

-------,


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "your-mails" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to your-mails+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to your-mails@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

No comments:

Post a Comment