Monday, 18 March 2013

҉YOUR-MAILS GROUP ҉ Sreekkutty---------- Forwarded message ----------
From: Anu V <anu.spp@daelim.co.kr> 

പ്രീയ സുഹൃത്‌ക്കളെ,

ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി. ഇതിലും പരിതാപകരമാണ് ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജേഷ്‌ MP, മുഖാന്തിരമൊ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം പ്ര പ്രജേഷിനും അദേഹത്തിന്റെ കുടുംബതിനും വേണ്ടി നല്കാം

സ്നേഹപൂർവ്വം

ഒരു പറ്റം പ്രവാസിസുഹൃത്തുക്കൾ (ഷോഐബ) സൗദിഅറേബ്യ

 


MB Rajesh. MP

Nalinakanthi
AKG Nagar Colony
Kadamkode, Karingarappully P.O
Palakkad. Kerala
Telephone: 0491 – 250 7000,250 6600
Mobile: 9446343499, 09013180268

 http://nocorruption.in/mps/m-b-rajesh/

 

Regards, Aiwaah

********************************

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "your-mails" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to your-mails+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to your-mails@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

No comments:

Post a Comment