Tuesday, 19 March 2013

҉YOUR-MAILS GROUP ҉ സെപ്ടിക് തമാശ - സാക്ഷര കേരളത്തിൽNews
æØÉíxßµí ÄÎÞÖ
ØbL¢ çÜ~µX


ÎHáJß æÕxùßÈùß ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ æÎXØí çÙÞØíxÜßW ¥ÖÞØídÄàÏÎÞÏß ÎHßÈá ÎàæÄ ÈßVÎß‚ æØÉíxßµí ¿ÞCí. ÉßKà¿í ºáxᢠÎHí Îâ¿ß.
   1 of 2 
  Next
 
ÎHáJß D ÎHáJß æÕxùßÈùß ØVÕµÜÞÖÞÜÏáæ¿ æÎXØí çÙÞØíxÜßæa æØÉíxßµí ¿ÞCí µIÞW ¥ÄßæÜÞøá ¿âùßØ¢ ØÞÇcÄÏáæIKí ¦VAᢠçÄÞKá¢. ÎùáÈÞGßÜáUÕæø æµÞIáÕKí ¨ ÎÙÞqáÄ¢ µÞÃß‚í æ¾GßAÞ¢. µAâØí ÎÞÜßÈc¢ ¿ÞCßçÜæAJáKÄßÈí ÍìÄßµÖÞØídÄJßæa ÈßÏÎBæ{ µàÝíçÎW ÎùßAáµÏÞÃßÕßæ¿. æµGß¿Jßæa ÄÞÝæJ ÈßÜÏßæÜ µAâØßçÈAÞZ ©ÏøJßÜÞÃí æØÉíxßµí ¿ÞCßæa ÈßWÉí. ÎÞÜßÈc¢ Îáµ{ßçÜAí ²ÝáµßÏÞW ÎÞdÄçÎ ¿ÞCßæÜJâ.

²øá Éçf çÜÞµJßÜÞÆcÎÞÏß ÄùÈßøMßWÈßKá ÉJ¿ßçÏÞ{¢ ©ÏVKáÈßWAáK æØÉíxßµí ¿ÞCÞÃí §Õßæ¿ µÞÃÞX µÝßÏáµ. ØÞÇÞøà ÍâÎßA¿ßÏßW ÈßVÎßAáK æØÉíxßµí ¿ÞCí §Õßæ¿ ÎHßÈ¿ßÏßW ÉÞùÏÞÏÄßÈÞW ©ÏøJßW ÈßVÎß‚ÄÞÃædÄ. ¥Fá Èßܵ{ßÜÞÏß ¥Fá ÕÜßÏ æµGß¿BZ ÄÜÏáÏVJß ÈßWAáK dÉçÆÖ¢ ÎáÝáÕX ÕÜßÏ ÉÞùµ{ÞæÃKÄá µæIJß ©ÏøJßçÜAá æØÉíxßµí ¿ÞCí ÉÃßÄÕæø ¦Æøßç‚ ÎÄßÏÞÕâ.

çÆÖàÏÉÞÄ 47æÜ ÎHáJß ÎáÄW Õ¿AçFøß ÕæøÏáU ÍÞ·¢ ¦ùáÕøßMÞÄ ÈßVÎßAáKÄßæa ÍÞ·ÎÞÏÞÃá çÆÖàÏÉÞÄçÏÞøæJ ØVÕµÜÞÖÞÜÏáæ¿ æÎXØí çÙÞØíxÜßæa ²øá ÍÞ·¢ æÉÞ{ß‚á ÈàçAIßÕKÄí. æµGß¿Jßæa ²øá ÍÞ·çJÞæ¿ÞM¢ çÙÞØíxÜßæa ¦æµÏáU ÎâKá æØÉíxßµí ¿ÞCáµ{ßW ²æøH¢ ÉâVÃÎÞÏᢠ²æøH¢ ÍÞ·ßµÎÞÏᢠÈ×í¿æM¿á¢. ¥BæÈÏÞÃí ¥¿ßÏLøÎÞÏß æØÉíxßµí ¿ÞCí ÈßVÎßAÞX ÄàøáÎÞÈß‚Äí.

§ÄßÈá dÉçÄcµ¢ µøÞV Õß{߂߈. ɵø¢ çÈøæJ ÈßÖíºÏß‚ µKáµÞÜßµZAáU ÉáÜïí ÈÈÏíAáKÄßÈÞÏß ÈßVÎßAÞÈßøáK ¿ÞCßæa ÈßVÎÞâ ÎÞxßÕ‚á æØÉíxßµí ¿ÞCí ÈßVÎßAÞX ØVÕµÜÞÖÞÜ ÄàøáÎÞÈß‚á. ¯Ýá ÎáùßµZ ÕàÄÎáU ÈÞÜá Èßܵç{Þ¿á µâ¿ßÏ ¥Fá çÙÞØíxW æµGß¿B{ÞÃá ÈßVÎÞÃJßæa ææÕÕßÇc¢ æµÞIí ¯ÕæøÏᢠ¦µV×ßAáK øàÄßÏßW ÎHáJßÏßÜáUÄí. ²øá ÎáùßÏßW ÎâKá ÕßÆcÞVÅßµZAÞÃá ÄÞÎØ ØìµøcÎáUÄí. ²øá ÌßWÁßBßW ÖøÞÖøß 80 çÉV ÕàÄÎÞÃá ÄÞÎØßAáµ. 

çÙÞØíxÜáµZAÞÏáU æØÉíxßµí ¿ÞCí ÈßVÎß‚Äá çÙÞØíxÜßæa µßÝAá ÍÞ·JÞÃí. ÎâKá æØÉíxßµí ¿ÞCáµZAá ɵø¢ ²æøH¢ ÈßVÎß‚çMÞZ ®ÜïÞ µAâØáµ{ßWÈßKáU ÎÞÜßÈcÕᢠ§Õßæ¿ ®JßAáKÄßÈÞÏß ÉßÕßØßÏáæ¿ ææÉMáµZ ØíÅÞÉß‚á. ææÉMáµZ ØíÅÞÉß‚ÄÞÃá øصø¢. ²KÞ¢ÈßÜÏáæ¿ ©ÏøJßÜÞÃí ¨ ÎÞÜßÈc ÕÞÙßÈßAáÝÜáµZ ØíÅÞÉß‚Äí. ¥ÄÞÏÄí, ÄÞÝæJ ÈßÜÏßÜáU 35 Îáùßµ{ßçÜÏᢠÄÞÎØAÞVAá dÉÞÅÎßµ ØìµøcJßÈí ²KÞ¢ ÈßÜÏßæÜJâ. ÄÞÝæJ ÈßÜÏßæÜ µAâØáµZAÞÏß ÕàIᢠÉâ Îá¿Aß æØÉíxßµí ¿ÞCí ÈßVÎßç‚Aá¢. ÈßÜÕßW §çMÞZ ÈßVÎß‚ßøßAáK æØÉíxßµí ¿ÞCßÈÞÏß 13 Üf¢ øâÉ æºÜÕÝß‚á µÝßEá.

13 ÜfJßæa æØÉíxßµí ¿ÞCí ÍâÎßAá Îáµ{ßÜÞÏçMÞZ ºßÜV ÉùEá ®ÏçùÞÌßµí ÌÞµí¿ßøßÏÏíAá ºâ¿í ÎâÜ¢ dÉÕVJßAÞX ØÞÇßAßÜï. ¥ÄßÈᢠØVÕµÜÞÖÞÜ ¥ÇßµãÄV ©Jø¢ µæIJß. øIá Üf¢ øâÉÏßçÜæù æºÜÕÝß‚á ÎHí æµÞIáÕKá æØÉíxßµí ¿ÞCí ÉøßØø¢ Îâ¿ß. §çMÞZ ¦VAᢠçùÞÁßWÈßKá µÞÃÞÕáK ÎÞÜßÈc ÕÞÙßÈß µáÝÜáµZ Îâ¿ÞX ÜfBZ æºÜÕÝßAÞÈáU ÉiÄßÏáÎáIçdÄ. ÎÞÜßÈcÕÞÙßÈß µáÝÜáµZ ÕÙßAáKÄßÈÞÏß ²çGæù çµÞYdµàxí ÄâÃáµ{ᢠÈßVÎß‚ßGáIí. ÉáùçÎÈßKá µÞÃáKÕV ²øá Éçf §Äá Éà‚ßÏßWÈßKáU µá¿ßæÕU ææÉMáµ{ÞæÃKÞÕᢠºßLßAáµ. ÉáùçÎÈßKí ¦æøCßÜᢠÈÖßMß‚ÞW ¨ µáÝÜáµZ æÉÞGß ÎÞÜßÈc¢ ÉáùçJæAÞÝáµÞX ØÞÇcÄÏáIí. ÎÞdÄÎÜï ¥Çßµ¢ ¥µæÜÏÜïÞæÄÏáU µá¿ßæÕU çdØÞÄØᢠÎÜßÈæM¿ÞX ØÞÇcÄÏáIí.


ºáøáAJßW ®GáÜf¢ øâÉ æºÜÕßW ÈßVÎßAÞÎÞÏßøáK æØÉíxßµí ¿ÞCßÈí §çMÞZ ÄæK 13 Üf¢ øâÉ æºÜÕÝß‚á µÝßEá. ÎHßGá Îâ¿ÞÈÞÏß øIá ÜfJßçÜæù çÕæùÏá¢. §Èß ÎÞÜßÈc ÕÞÙßÈß ææÉMí Îâ¿ÞX ÜfBZ çÕæù çÕâ. ¥Äá µâ¿ÞæÄ ÄÞÝæJ ÈßÜÏßæÜ µAâØáµZAÞÏß ÕàIᢠæØÉíxßµí ¿ÞCí ÈßVÎßAáµÏᢠçÕâ.

§ÄßÈá çÈÄãÄb¢ ÈWµßÏ ®X¼ßÈàÏæù ÄØíÄßµ §ÜïÞÄßøßKßGáµâ¿ß ÄØíÄßµ ©ÏVJß ¥ÈÇßµãÄÎÞÏ ç¼ÞÜßAÏx¢ ÈWµáµÏÞÏßøáKáæÕKᢠ¦çøÞÉÃÎáIí. µøÞùáµÞøÈÞµæG ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ ÎæxÞøá ÈßVÎÞà dÉÕVJÈÕáÎÞÏß ÌtæMGá ÕßÖÆÎÞÏ Õß¼ßÜXØí ¥çÈb×â çÈøß¿áµÏÞÃí. µYØíd¿µí×X çµÞVÉçù×X ¨ æµGß¿¢ ÈßVÎßAáçOÞZ ©IÞAßÏ øIá æØÉíxßµí ¿ÞCáµ{ᢠ§çMÞÝᢠÏÞæÄÞøá ĵøÞùáÎßÜïÞæÄ dÉÕVJßAáKáIí.-- 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "your-mails" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to your-mails+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to your-mails@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

No comments:

Post a Comment